آموزش هاي حزبي- تفاوت خط فكري با خط مطالعاتي وخط معلوماتي
18:40:44 - 1388

نوشته دکتر امير محبيان

يكي از عواملي كه افراد را در كنار هم نگاه داشته و به هم عملي آنان بويژه در فرايند عمل اجتماعي و سياسي مي انجامد “هم خطي” آنان‌است.
از همين روست كه جدا شدن فرد يا افرادي از يك جريان را جدا شدن خطوط آنان مي نامند.
لازم به ذكر است كه در عمل هماهنگ اجتماعي كه جريانات به پرورش افراد  ميپردازند سه خط قابل شناسايي است.
1.
خط مطالعاتي
2. خط معلوماتي
3. خط فكري

گاهي افراد به دليل آنكه روند مطالعاتي مشتركي را پي مي گيرند در كنار هم قرار گرفته و مواضع مشتركي را اتخاذ مي كنند . معمولا پروسه كار تشكيلاتي با اين محور آغاز مي شود و احزاب و جريانات در مسير همراه كردن اعضاء و هواداران مي كوشند خط مطالعاتي خاصي را براي آنها ايجاد كنند كه آنان را با داده ها و دروندادهاي  اطلاعاتي خاص به هم عملي كشانند.افرادي كه به دليل خط مطالعاتي در كنار هم قرار مي گيرند به‌واقع يك جامعه اتفاقي را تشكيل مي دهند كه لزوما به هم عملي  نمي انجاند زيرا چه بسا كساني كه خط مطالعاتي شريعتي يا مطهري يا مصباح را پي گرفته اند ولي به دليل استنباط هاي متفاوت با هم در عمل اجتماعي و سياسي مشابهت ندارند.
اما مرحله بعدي مشابهت در “خط معلوماتي” است.در اين حالت اعضاء و هواداران يك جريان سياسي “خط مطالعاتي” را به “معلوماتي” خود تبديل كرده اند . به عبارتي  داده هاي اطلاعاتي پذيرفته شده و در برابر مفاهيم انتقال داده شده واكنشي منفي صورت نگرفته است.در اين وضعيت،انسجام بيشتر شده و هواداران و اعضاء راحت تر به تحليل مشترك مي رسند.
آخرين و بلكه مهمترين موضوع در انسجام تشكيلاتي رسيدن به “خط فكري” مشترك است.خط فكري با مفاهيم ديگر نظيرخط مطالعاتي وخط معلوماتي تفاوتي ژرف دارد.
براي درك تفاوت اين دو كافي است كه ميان نحوه عمل پيامبر (ص) و يك عالم اسلامي چون ابن سينا مقايسه كنيم.ارتباط ابن سينا با هوادارانش هرچند در حوزه اسلام و واجد غناي فلسفي بود،ولي فقط مبتني بر خط مطالعاتي يا حداكثر معلوماتي بوده و فاقدتاثير در جهت ايجاد تغييرات در مسير حيات اجتماعي افراد علاقه‌مند به خود بود ولي روش پيامبر (ص) متفاوت بود؛ ايشان در مواجهه با فردي چون ابوذر آيا با او به بحث علمي پرداخت تا زندگي او را تغيير دهد؟آيا اساسا ابوذر با آن سطح علمي شناخته شده گيرايي لازم را براي بحث هاي آكادميك داشت؟ و يا فرضا اگر داشت آيا بحث هاي علمي مي توانست تاثيري را كه پيامبر با كلاماتي محدود بر او گذاشت داشته باشد؟  اين گونه گمان نمي رود ؛ پس پيامبر(ص) با جان ابوذر در كوتاه ترين زمان ارتباط چه كرد ؟ پيامبر (ص) توانست خط فكري ابوذر را در كوتاه ترين مدت تغيير دهد و با تغيير جهت فكر تمامي مسير زندگي او را تغيير دهد .رابطه پيامبر (ص)با بسياري از پيروان اين گونه شكل گرفت وتاريخ اثبات مي كند اتفاقا آنان كه مسير اتصالشان با پيامبر از طريق تغيير خط فكري بود رابطه قدرتمند تري به نسبت آنان كه كوشيدند از طريق خط مطالعاتي(فقط قرائت قرآن يا حديث) با پيامبر (ص) ارتباط برقرار كنند ؛ داشتند.
پس خط فكري جان و انديشه را در مسير واحدي هماهنگ مي سازد و شديد ترين نوع پيوند است.

----------------

از فايل pdf پيوست براي چاپ يا ذخيره مي توانيد استفاده نماييد.

 

http://mtpii.com/Fa/Default.aspx?cod=24
بستن   چاپ