صفحه اصلی : سرویس RSS : پیوندها : تماس با ما : درباره ما
امروز:
 
 نظرسنجي  - (نتیجه)
آيا با شبکه سازي سياسي از طريق سايت موافقيد؟

 متن کامل 
آموزش هاي حزبي- آشنايي اجمالي با شوراي نگهبان
1388
بزرگنمایی:


شوراي نگهبان از نهادهاي نظارتي نظام جمهوري اسلامي ايران است که از دوازده عضو تشکيل شده است. شش عضو از اين دوازده تن فقهايي هستند که با حکم رهبر عزل و نصب مي‌‌شوند و شش عضو ديگر حقوقداناني هستند که با معرفي رييس قوه قضاييه و اعلام نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌‌شوند.

تمامي قوانين مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت نامزدهاي تمامي انتخابات سراسري کشور به استثناي انتخابات شوراهاي شهر و روستا بايد به تاييد اين شورا برسند.

1 وظايف
2 اعضا


وظايف
نخستين وظيفه شوراي نگهبان ، نظارت بر تدوين قوانين در مجلس شوراي اسلامي است. اين شورا وظيفه دارد که هر قانون تصويب شده در مجلس را با قانون اساسي و قوانين شرعي اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لايحه يا طرح مجلس را تاييد مي‌کند. در صورت عدم مطابقت، آن لايحه يا طرح به مجلس برگردانده مي‌‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان را بررسي کند. در صورت پافشاري مجلس بر نظر خود، طرح يا لايحه مورد نظر به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي‌‌شود.

دومين وظيفه شورا نظارت بر کليه انتخابات کشور است. شوراي نگهبان موظف است صلاحيت همه نامزدهايي که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام مي‌کنند را بررسي نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کانديدا بدهد.


اعضا
هم اکنون اعضاي شوراي نگهبان بدين شرح است که هر 6 سال يکبار تغيير مي‌يابند:

الف)فقها
1-    احمد جنتي (دبير شوراي نگهبان)

2-    محمد مومن
3-    غلامرضا رضواني

4-    آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي

5-    محمد رضا مدرس يزدي

6-    محمد يزدي

ب)حقوقدانان

1-    عباسعلي كدخدايي
2-    محمد رضا عليزاده
3-    محسن اسماعيلي
4-    حسينعلي اميري
5-    حجت‌الاسلام محمد سليمي
6-    سيامك ره پيك
مواد قانون اساسي مرتبط با شوراي نگهبان:

اصل 91 - شوراي نگهبان
به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل مي‌شود.

شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.
شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني که به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند.
اصل سابق‏‏‏‏: به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:
1 - شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز. انتخاب اين عده با رهبر يا شوراي رهبري است. 2 - شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني که به وسيله شوراي عالي قضايي به مجلس شوراي ملي معرفي مي‌شوند وبا رأي مجلس انتخاب مي‌گردند.>>


اصل 92
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‏شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‏اي به جاي آنها انتخاب مي‌شوند.


اصل 93
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.


اصل 94
کليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و ينانيه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.


اصل 95
در مواردي که شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي کافي نداند، مي‌تواند از مجلس شوراي اسلامي حداکثر براي ده روز ديگر با ذکر دليل خواستار تمديد وقت شود.


اصل 96
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.


اصل 97
اعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در کار مي‌توانند هنگام مذاکره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتي طرح يا لايحه‏اي فوري در دستور کار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.


اصل 98
تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود.


اصل 99 - نظارت شوراي نگهبان
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد.

اصل سابق: شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رييس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد.

پورتال شوراي نگهبان
 
 
 
Copyright © 2007-2014 Modern Thinkers Party of Islamic Iran, All rights reserved.